GOHAN INTERTRADE

ธุรกิจส่งออกข้าวสารไปต่างประเทศและจัดจำหน่ายภายในประเทศ

เราเป็นผู้ผลิตและส่งออกที่มีกำลังการผลิตอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ มีลูกค้าทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล สร้างรายได้ในระบบเศรษฐกิจปีละกว่า 10,000 ล้านบาท